воДГУК НА аПОВЕСТЬ И.Грамовича "ВОБЛАКИ"

Аповесть И.Грамовича «Воблаки»
Асноуная думка аповести «Воблаки» ,то што трэба умець уяуляць, марыць як рабиу у творы воблаки хлопчык ён бачыу усю прыгажосць прыроды и бачыу воблаки у вобразе слана.
Трэба хапацца за жызнь як хапауся за воблаки у канцы твора хлопчык.
И.Грамович парауноувае як плывуць аблоки з дзёнами,як дни тожа вельми хутка идуць и трэба за гэты час жыцця пасмець многае.
Гэты твор навучае нас хапацца за жызнь и кажды дзень правадзиць з пользай для сябе и для родных.

0
avatar