Вобразы Сымона і Лявона Зяблікаў у драме Янкі Купалы "Раскіданае гняздо"

У драме «Раскіданае гаяздо» Янка Купала зна-ёміць нас з жыццём беларускай вёскі напярэ-дадні першай рускай рэвалюцьгі 1905 года. Жыц-цё было цяжкім і гаротным, бо капіталістычныя адносіны, якія нараджаліся ў краіне ў канцы дзевятнаццатага стагоддзя і на пачатку двацца-тага, прыводзілі да паўсюднага абеззямельвання сялянства. Разам з тым Я. Купала ў сваім творы адлюстраваў рэвалюцыйны настрой пера-давой часткі сялянства, якая не хацела сядзець склаўшы рукі і чакаць лепшага жыцця, а імкну-лася дабіцца гэтага жыцця са зброяй у руках.

Сям'я Лявона Зябліка — тыповая вясковая сям'я таго часу. Зяблікі маюць сваю хату і не-вялікі надзел зямлі, які Лявон атрымаў у спад-чыну ад свайго бацькі. Ды вось бяда — малады паніч захацеў адабраць гэтую зямлю. Упэўне-ны ў тым, што праўда на яго баку, Лявон па-чынае судзіцца з панічом. На словы жонкі: «Ці з багатым беднаму судзіцца? Пакуль з багатага пух, то з беднага дух. Цэлыя вёскі такіх, як мы, з хат у поле вывозілі ад пасеваў, ад усяго дабра» — Лявон не звяртае ўвагі. Аднак, як і трэба было чакаць, суд заступіўся за памешчы-ка, а Лявону з сям'ёй было загадана ў кароткі тэрмін выселіцца з хаты. Для Лявона гэта было сапраўднай трагедыяй. «Сумленны жыхар, шчыры сявец», чалавек, які ўсё жыццё пра-рабіў на гэтай зямлі, з году ў год паліваў яе сваім потам, перацерусіў на ёй кожную грудач-ку, ён не мог уявіць свайго жыцця без гэтай зямлі. Даведаўшыся, што справа прайграна і зямлі яму ўжо не вярнуць, Лявон вырашае скон-чыць жыццё самагубствам. Зразумела, ён мог бы пайсці да паніча, пакланіцца яму, але быць парабкам Лявон не хацеў ды і занадта стаміўся ўжо абіваць парогі судовых устаноў.

Разам з Лявонам за зямлю змагаецца і яго старэйшы сын Сымон. У Сымона гэтакая ж самая прага да зямлі. Ён — моцны і адважны чалавек, натура гордая і свабодалюбівая. Зоська так гаворыць пра свайго брата: «Птушкаю-арлом быць бы табе і лётаць па паднябессі, як лётае вецер гэты вольны! Толькі ж бяда — крылле не дадзена табе, саколе ты мой зорка вокі».

Усёй душой Сымон ненавідзіць прыгняталь-нікаў, тых, хто не дае не толькі яго сям'і, а і ўсім сялянам вольна жыць. У адрозненне ад бацькі, які не бачыў выйсця са становішча, у якім апынуўся, Лявон добра ўсвядоміў — вый-сце ў барацьбе. I ён гатовы да гэтай барацьбы. Памірыцца з панічом — такой думкі няма ў галаве Сымона. Для яго гэта прыніжэнне ча-лавечай годнасці. На прапанову маці пайсці да паніча на службу хлопец гнеўна і рашуча ад-казвае: «...Не пайду туды, і вы ўсе не пойдзе-це. Аднаго кроку ў той бок не дам і адгэтуль не саступлю. Магіла татава стала векавечнай пе-рагародкай паміж імі і намі, і не зніштожыць яе сілай чалавечай! Гора таму, хто першы пера-ступіць гэты насып магільны над сваім родным, працягне рукі к ім і пойдзе з імі!..»

Калі ў вобразе Лявона Зябліка Я. Купала ха-цеў паказаць даведзеную да адчаю беззямел-лем частку сялянства, якая не бачыла выйсця са свайго гаротнага становішча і ўсё яшчэ спа-дзявалася знайсці праўду ў існуючым ладзе, то ў вобразе Сымона — перадавую, актыўную частку сялянства, гатовую выйсці на ўзброе-ную барацьбу з несправядлівым сацыяльным ладам.

53
avatar
avatar
53
Не читала это Раскіданае гняздо, а нам уже сочинение по нему задали =.="
avatar
52
а у нас все почти написали
avatar
51
хорошо что нам это сочинение не задавали, а то все в классе бы писали по этому образцу и получилось бы совсем палевно.
avatar
50
Я тоже боюсь, что пол класса это напишет!!!
avatar
49
jo1996,а у нас пол класса скатали одно сочинение с нета,русица парочку прочитала,и просто заставила переписывать заменяя слова =)

Как бы с белорусским так не попасть =)
avatar
48
expro_kent у нас русица такая: если с ней по нормальному, то и она нормальные оценки ставит..
avatar
47
juliapateenok нормальное сочинение 3 страницы
avatar
46
MAX913 мне пох** что ты забронировал, я тоже его напишу!!
avatar
45
мне по**уй кто с Т-Б забіл сочіненіе я сам ево напішу бб вам туда ----->(_)(_)
avatar
44
спс есть я думал все труба осталось парачку почитать и все пучком))))
avatar
43
Народ из Т-Б не пишем сочинения ....я его забила)
avatar
42
школа №1 города Микашевичи Я буду это писать можете несписывать Я забил 1-ый
avatar
41
Ребят из Сш № 15 я это пишу! Забронировал!
avatar
40
Yura9038, кэп)))
avatar
39
Yura9038 согласен
avatar
38
В каждой школе по разному
avatar
37
ViT@LY007, везёт, чё ещё сказать
avatar
36
eXpro_KENT ну у нас вроде такого в школе нет: у нас училки отметки в основном ставят за знания учеников а не за их отношение к ним
avatar
35
ViT@LY007, Виталь когда я написал тест по физике на чистую 10, а к училке я хреново отношусь, то она поставили мне 5. По истории к училке нормально и иногда читая учебник, написавши на 4 поставила 8. Всё зависит от учителя
avatar
34
eXpro_KENT всё зависит от того, как ты относишся к предмету, а не к училке!!!! Если ты даже написал сочинение на 1 лист и училка видит, что ты старался, полностью раскрыть тему сочинения, она тебе спокойно поставит хорошую оценку (оценка ещё зависит и от твоих ошибок)!!!!
Страница 1 из 3
1 2 3 »